Wij hebben er zin in (DUTCH)

“Wij hebben er zin in”. Een lijfspreuk inmiddels bijna vijftien jaar uitgesproken door D66’ers. Publiekelijk kom ik normaliter eerder voor de ideeën uit die overeenstemming hebben met wat ik juist acht dan deze direct aan een politieke partij te koppelen. Vanuit het brede politieke spectrum zijn er namelijk veel ideeën te vinden waar ik waarde in zie. In aanloop naar de verkiezingen van 15 maart maak ik echter een uitzondering. Juist in een tijd dat men minder makkelijk durft voor zijn of haar politieke mening uit te komen dient cynisme uit de Nederlandse politiek te worden verdreven met een positieve houding jegens wat de politiek verbindt. D66 is de partij waarbij ik dat herken. Hieronder leg ik uit waarom deze positieve houding gerechtvaardigd is en waarom ik vind dat de partij een prominente rol moet krijgen in het aanstaand te vormen kabinet.

1. Nederlandse waarden

Een cynische blik op het bedrijven van politiek heeft aan invloed gewonnen in Nederland. Dit cynisme is terug te zien in de manier waarop politici de waarde van de democratie omlaag praten. Neem nu de conservatieve partijen: een commissie van hoogleraren heeft vastgesteld dat de verkiezingsprogramma’s van de PVV, VVD, CDA en SGP in strijd zijn met de rechtstaat. Of het nu om privacy-rechten gaat of om gelijkwaardigheid of gerechtigheid, concessies in de verworven waarden — juist die waarden die Nederlanders hoog hebben zitten — lijken vooral bij de traditionalistische en zogenaamd nationalistische partijen te gebeuren. Juist díe partijen die schijnbaar voor deze waarden claimen op te komen. Er is wat mij betreft slechts één vooraanstaand politicus die inmiddels tien jaar met furore de Nederlandse democratische waarden verkondigt en zich verweert tegen iedere vorm van politiek cynisme: Alexander Pechtold. Hij schrijft in zijn onlangs verschenen boek: “Dat de open samenleving geen vanzelfsprekende verworvenheid meer is, maar ook een politiek thema, is voor mij als vurig pleitbezorger ervan een hard gelag. Toch ben ik optimistisch over de toekomst. Want over één ding is iedereen het wel eens, daar wil niemand over onderhandelen, namelijk over de gedachte – die soms zo gewoon lijkt – dat mensen in vrijheid moeten kunnen leven, anders mogen denken, en tegelijkertijd beseffen dat ze in vrede via het geschreven en gesproken woord hun lotsverbondenheid gestalte kunnen geven.” — (Alexander Pechtold, 2016). De vrijheid van meningsuiting, expressie, religie, denken, het recht tot zorg en onderwijs; deze waarden zijn Nederland’s grootste trots. Verankerd in de Grondwet mag geen volksmenner de benodigde krachten gebruiken om hier tussen komen. Juist ten tijden van cynisme, juist vanwege de Nederlandse waarden is Alexander Pechtold (D66) de kandidaat bij uitstek voor de positie van minister-president.

2. Europese Unie

De focus op vrijheid van het individu in de samenleving brengt mij bij de Europese Unie (EU). Hoewel diens bureaucratie een element is van kritiek, zijn er voldoende verbeteringen aangebracht die de EU transparanter, democratischer en daarmee dus een beter vertegenwoordigend instituut van de burger maken. Vanaf verhalen uit de 19e eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog zijn er genoeg vertellingen waarom de EU zo belangrijk is voor vrede en vrije handel in Europa. Wat over het hoofd wordt gezien en met recht benoemd mag worden is EU’s Grondwet: een bulletin geïnspireerd door de Verklaring van Universele Mensenrechten die onder anderen belooft het  beschermen van data, ethiek inzake medicinale toepassingen, arbeidsrechten (zoals ouderschapsverlof, begrenzingen van de arbeidstijd, anti-discriminatie wetgeving, enzovoort). Ik kan niet sterker benadrukken dat deze wettekst een fundamenteel wapen is in de strijd tussen de staat en de burger; een strijd inherent aan het functioneren van de democratie in dienst van de burger. Nederland die uit de Europese Unie stapt, wordt een Nederland met een zwakkere democratie en is daarmee ontvankelijker voor de invloeden van autocratische grootmachten zoals Rusland en China. D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld vertegenwoordigt binnen de hegemonie van de EU deze belangen en stelt dat juist in onzekere tijden Nederland sterk moet staan in het hooghouden van de fundamentele waarden die mensenrechten beschermen.

3. Basisinkomen

Het fundament voor mensenrechten brengt mij bij het revolutionaire idee van het basisinkomen. Hoewel het idee van ‘gratis geld’ maatschappelijke afschrikking teweeg brengt — ik vermoed een symptoom van de protestantse werkethiek, het idee dat werk centraal staat in het leven — dient de waarde ervan in een democratisch licht te worden gesteld: het basisinkomen kan namelijk dienen als het ultieme middel tot zeggenschap over ieders menselijke lotsbeschikking. Onderzoekers verwachten dat in enkele tientallen jaren veel van het nu beschikbare werk vervangen zal zijn door robots. De opwaartse trend in artificial intelligence (AI) en nieuwe technologieën uit Silicon Valley zullen naar verwachting mensenwerk vervangen en dit biedt een donker toekomstbeeld voor de werkgelegenheid. Recente ontwikkelingen: Google en Uber gaan de concurrentie aan met BMW en taxidiensten door middel van zelfrijdende auto’s, eetgelegenheden en supermarkten doen zich af van servicemedewerkers; kortom, overheden dienen innovatief te worden om diens burgers ongeacht hun werksituatie een menswaardig bestaan te kunnen bieden. D66 leidt de weg door gemeenten op eigen initiatief te laten experimenteren met het basisinkomen. Sinds 2014 is een motie in diens congres aangenomen en sinds 2015 experimenteert de stad Utrecht met een groep deelnemers die in de bijstand zitten. Hoewel het initiatief nog in de eerste fases zit en een volwaardig basisinkomen waarschijnlijk nog minimaal tien jaar op zich laat wachten, is een knik naar wethouder van Utrecht Victor Everhardt (D66) voor het initiëren van — waarschijnlijk — het meest progressieve, zelfs revolutionaire agendapunt van zijn partij op z’n plek.

4. Legalisering marihuana

Vijftien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat Nederland zou worden voorbijgestreefd door de Verenigde Staten en een klein Zuid-Amerikaans landje op het gebied van gematigd drugsbeleid. Niet alleen sleepte de staat Colorado 150 miljoen dollar binnen aan belastinggeld, ook de medicinale werkingen van THC ontplooien zich in razendsnel tempo en de VS lijkt het grootste aandeel te hebben in deze ontwikkelingen, met name op gebieden zoals remmers tegen kanker, Parkinson, depressie. Voor Nederland zijn de prioriteiten voor het reguleren van de productie van softdrugs anders dan in de VS en zelfs urgent voor de Veiligheid. Met name in Noord-Brabant, het open grensgebied van Nederland waar de wiethandel in het criminele circuit hoogtij viert, komen er sinds 2015 berichten naar buiten dat de georganiseerde misdaad aan invloed wint in gemeentebesturen. Voor Nederland is het van belang dat de gelden die worden gemaakt uit de legale consumptie van marihuana geïnvesteerd worden in publiek goed en niet terecht komen in de zakken van topcriminelen. Het VNG-voorstel tot gedogen van wietteelt, waar Vera Bergkamp (D66) een meerderheid in de Tweede Kamer voor heeft weten te strikken, is een essentiële stap naar het legaliseren van de productie van marihuana. Een andere verkiezingsbelofte van D66 is om de rol van de Zorg inplaats van Justitie een belangrijke rol te laten spelen op het gebied van XTC-gebruik. Dit houdt in de decriminalisering van XTC-pillen voor eigen gebruik (bezit 1 á 2 stuks toegestaan). Het gevolg hiervan is een ontlading bij nachtclubs en festivalorganisaties wiens beveiligingsteams niet langer hoeven in te zetten op het voorkomen van gebruik (hoge boetes, kwijtraken van VOG) maar juist weer (zoals tien jaar geleden en langer) de nadruk kunnen leggen op het juist informeren en daarmee begeleiden van de gebruiker met een open houding. De levensgevaarlijke gezondheidsrisico’s (zo is gebleken) zijn in de toekomst mogelijk te voorkomen.

5. Onderwijs, Groene energie, Werk, Cultuur

D66 heeft op het gebied van Links-progressieve programma’s zoals onderwijs, groene energie, werk en cultuur een goede reputatie en ook het huidige verkiezingsprogramma is in relatieve termen ambitieus te noemen: Of het nu om investeringen in hoger onderwijs gaat of om de laaggeletterdheid aanpakken van 2,5 miljoen Nederlanders, de 50-80.000 banen die realiseerbaar zijn in de markt van duurzame energie, het ontdoen van de tijdelijke contracten ten gunste van meer vaste banen, een evenwichtige verspreiding van culturele voorzieningen afhankelijk van de behoeften van de sociale diversiteit; D66 als zijnde een sociaal-liberale partij ontlast innovatieve en Groene programma’s en belast tegelijkertijd  internationale handel (inzet in tegengaan van belastingontwijking multinationals) ten einde het bewerkstelligen van het delen van publieke welvaart.

Tot slot:

Fervent critici van de multiculturele samenleving staan op het punt om partijen de overheid in te stemmen vanwege een overtuiging over diens vaderlandsliefde dat misbruikt is door ideologen inmiddels toebehorend aan het politiek establishment. De multiculturele samenleving is springlevend. Zij slaagt mede dankzij de ijzersterke waarden van vrijheid en gerechtigheid waar de Nederlandse democratie op is gebouwd. Ook het voortbestaan van de Europese Unie wordt bedreigd, want dit bondgenootschap van landen wordt als een vehikel voor de multiculturele samenleving beschouwd (zie Brexit). Dat terwijl deze buurlanden van Nederland precies dezelfde democratische waarden hooghouden. Nieuwe uitdagingen voor de Nederlandse democratie betekent niet dat men afstand moet willen doen van de waarden waar zij op gebaseerd is, maar dat deze waarden worden ingezet om te laten zien dat het ook via de weg kan waar een diversiteit aan meningen en inzichten en religies geaccepteerd is en dat deze inzichten kunnen bijdragen aan het uitdragen aan diens democratie. Onze democratie. De Nederlandse democratie. Iedere afleiding hiervan is waar het de grotere machten eigenlijk om gaat: zeggenschap kunnen geven aan de politici wiens belangen de grootste aandeelhouders dienen. Als iemand aanspraak doet op meer zeggenschap inzake gelijke behandeling voor de wet dient hier gehoor aan te worden gegeven. Wordt meer zeggenschap niet gegund, dan faalt de democratie en is een logisch gevolg verdeeldheidspolitiek op basis van etniciteit en afkomst en hebben de machthebbers weer een middel om een politieke agenda omheen bouwen terwijl zij fiscaal-conservatieve programma’s implementeren die alleen de allerrijksten dienen. De gevolgen van zulks economisch-politieke standpunten zijn bekend. Niet in verdeeldheid, juist als eenheid kan het Nederlandse volk de macht behouden over diens lotsbeschikking.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s